fbpx
Holum terapie naturalneHolumterapie naturalne
 • Holum na Facebooku

 • Terapia Bowena

  • Technika Bowena to manualna metoda terapeutyczna

   – jedno z największych osiągnięć medycyny naturalnej XX wieku.

   Zabieg terapii Bowena to sekwencje delikatnych ruchów wykonywanych na ciele pacjenta, które pobudzają organizm do samoleczenia.

   Terapia oddziałuje na ciało wyłącznie w sposób mechaniczny i nie ma nic wspólnego z bioenergoterapią czy innymi terapiami opartymi na przekazywaniu energii. Technika Bowena powstała w Australii. Została intuicyjnie odkryta i opracowana przez Toma Bowena (1916-1982) w połowie XX wieku, niezwykle utalentowanego człowieka, wielkiego społecznika.

   Terapia działa ogólnoustrojowo. Cechują ją:

   • delikatność,
   • prostota,
   • nieinwazyjność,
   • bezpieczeństwo,
   • minimalizm i niezwykła skuteczność – często poprawa jest odczuwalna już po pierwszym zabiegu, w wyniku którego następuje znaczna poprawa zdrowia lub całkowite wyleczenie.

   W przeciwieństwie do innych terapii bezpośrednich, w Technice Bowena zabieg nie polega na zastosowaniu siły fizycznej. Jest on bezbolesny i nieinwazyjny. W czasie jego trwania Terapeuta wykonuje niewiele ruchów. W tej technice panuje zasada ‘im mniej, tym lepiej’, a jej rozszerzeniem jest zasada ‘im bardziej chory pacjent, tym mniej ruchów podczas sesji’.

   Celem terapii jest z reguły przywrócenie równowagi całego organizmu, ale może być też konkretny problem.

    

   Najczęstszą natychmiastową reakcją na wykonane ruchy jest głębokie odprężenie, a nawet zasypianie. Odprężenie dotyczy zarówno napięcia mięśniowego, jak i samopoczucia psychicznego. Powszechnie też pacjenci odczuwają różnego rodzaju wrażenia w całym ciele lub w niektórych jego częściach, które definiują na swój sposób, np. uczucie ciepła, zimna, mrowienie, wibracje, przepływ energii, drętwienie, ból, rozluźnienie, rozciąganie, przyśpieszone bicie serca, również reakcje emocjonalne (śmiech, płacz itp.). Jakakolwiek zmiana samopoczucia, czy to odczuwana przez pacjenta, czy zaobserwowana przez terapeutę, jest objawem pozytywnym- oznacza, że organizm podjął pracę.

   Technikę Bowena można z powodzeniem stosować u wszystkich, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, od noworodków po ludzi wiekowych, od cierpiących na drobne dolegliwości po ogólnoustrojowe choroby przewlekłe. Zarówno choroby w stanie ostrym, jak i przewlekłym, neurologiczne, czy psychosomatyczne wykazują poprawę na skutek zabiegów Bowena. Zabiegi te stosowane jako pierwsza pomoc, przynoszą natychmiastową ulgę w kontuzjach (w tym sportowych), kobietom ciężarnym, w atakach astmy, pacjentom w stanie szoku.

   Osobom niepełnosprawnym poprawiają sprawność i jakość życia. W chorobach nieuleczalnych opóźniają ich postęp, zmniejszają objawy bólowe, przedłużają sprawność pacjenta.

   Nie ma przeciwwskazań do stosowania Terapii Bowena. Nie daje ona też skutków ubocznych.

    

   Najbardziej spektakularne efekty terapeutyczne obserwujemy u niemowląt i zwierząt, co jest dowodem, że nie mamy tu do czynienia z efektem placebo.

  • 180,00 zł – I wizyta (1,5 godz.)
  • 130,00 zł – kolejna wizyta (1 godz.)

  Przy­kła­do­we scho­rze­nia, w le­cze­niu któ­rych tech­ni­ka Bo­we­na da­je bar­dzo do­bre re­zul­ta­ty:

  • pro­ble­my mię­śnio­wo­-sz­kie­le­to­we:
   • bó­le kar­ku, ple­ców i lę­dź­wi, rwa kul­szo­wa,
   • wa­dy krę­go­słu­pa (m. in. sko­lio­za), dys­ko­pa­tie,
   • scho­rze­nia bio­der, ko­lan i stóp (rów­nież Ha­lu­xy),
   • ze­spół cie­śni nad­garst­ka, ło­kieć te­ni­si­sty i gol­fi­sty,
   • bó­le i ogra­ni­cze­nia ru­cho­mo­ści bar­ku (w tym „zam­ro­żo­ny bar­k”),
   • pro­ble­my ze sta­wem żu­ch­wo­wo – skro­nio­wym,
   • zwy­rod­nie­nia i za­pa­le­nia sta­wów (w tym RZS, ZZSK),
   • bó­le na sku­tek prze­cią­że­nia,
  • cho­ro­by neu­ro­lo­gicz­ne: uda­ry, MPD, Par­kin­son, SM,
  • pro­ble­my od­de­cho­we: ast­ma, ro­ze­dma płuc,
  • aler­gie, sła­ba od­por­ność or­ga­ni­zmu,
  • bó­le gło­wy, mi­gre­ny, za­wro­ty gło­wy, epi­lep­sja, za­to­ki, dys­funk­cje na­rzą­dów zmy­słów,
  • pro­ble­my z or­ga­na­mi roz­rod­czy­mi, mie­siącz­ko­wa­niem, me­no­pau­zą, pro­sta­tą, bez­płod­no­ścią,
  • do­le­gli­wo­ści w cza­sie cią­ży i oko­ło­po­ro­do­we,
  • pro­ble­my tra­wien­ne i wy­dal­ni­cze: zga­ga, re­fluks, cho­ro­ba wrzo­do­wa, scho­rze­nia pę­che­rzy­ka żół­cio­we­go, je­li­ta gru­be­go (w tym je­li­to draż­li­we), bie­gun­ki, za­par­cia, he­mo­ro­idy,
  • pro­ble­my krą­że­nio­we: zwią­za­ne z ci­śnie­niem tęt­ni­czym, cho­ro­by ser­ca, za­to­ry lim­fa­tycz­ne,
  • na­pię­cie, nie­po­kój, stres, nie­sta­bil­ność emo­cjo­nal­na (w tym ADHD), de­pre­sja,
  • ze­spół chro­nicz­ne­go zmę­cze­nia,
  • fi­bro­mial­gia i mia­ste­nia,
  • cho­ro­by tar­czy­cy i in­nych gru­czo­łów do­krew­nych,
  • scho­rze­nia pier­si, układ mo­czo­wy: cho­ro­by ne­rek, pę­che­rza i cew­ki, mo­cze­nie noc­ne (u dzie­ci), nie­trzy­ma­nie mo­czu (u do­ro­słych),
  • i wie­le in­nych.

  Terapeuci zajmujący się terapią Bowena


  • Rozwiń

   To również może Cię zainteresować

   RefleksoterapiaMasaż bańką chińską Bańki lekarskie bezogniowe AkupunkturaDiagnostyka kwantowa aparatem QUANTUM